Startdrop

100,000,000

Kiếm tiền thưởng lớn với Decoy Token - mã token tiện ích của chúng tôi tại đây trên Tower. Khai thác Token bằng cách chơi các trò chơi yêu thích của bạn và đặt cược chúng để kiếm thu nhập thụ động. Bao gồm Token miễn phí!

Drop đã hoàn tất
startdrop image

Sơ đồ Phân phối

Đặt cược
Đặt cược
 • 1250
 • 2500
 • 32,500
 • 45,000
 • 525,000
 • 6100,000
Chat Hoạt động
Chat Hoạt động
 • 1100
 • 2250
 • 31,000
 • 42,500
 • 55,000
 • 610,000
Crash Skin
Crash Skin
 • 1100
 • 2250
 • 31,000
 • 42,500
 • 55,000
 • 610,000
Số ngày Kể từ khi Đăng ký
Số ngày Kể từ khi Đăng ký
 • 1100
 • 2250
 • 31,000
 • 42,500
 • 55,000
 • 610,000
parachute image

Startdrop đã kết thúc

staking image

Cách sử dụng Decoy

Nhận thu nhập thụ động từ việc phân phối lợi nhuận của dự án với Decoy Staking. Mỗi ngày, toàn bộ dự trữ cược của dự án giải phóng 3% tổng lợi nhuận bằng tất cả các loại tiền tệ! Phần thưởng được phân phối giữa tất cả những người nắm giữ mã token Decoy.

Tìm hiểu thêm
staking image